Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Best Bakery Products

1. Definities

1.1 Best Bakery Products hierna te noemen BBP: de onderneming met de handelsnaam BBP, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 08.16.88.47

1.2 "Orderbevestiging": de orderbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Voorwaarden.
1.3 "Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en BBP door of via BBP binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, en waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.
1.4 "Voorwaarden": deze voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BBP zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden de Voorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door BBP worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van BBP zijn vrijblijvend, totdat u de orderbevestiging heeft ontvangen. Indien BBP de aankoopprijs van het Product dient te verhogen op grond van (wettelijke) voorschriften, dan zal BBP u hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan BBP mede te delen.
3.2 De overeenkomst tussen BBP en u komt tot stand op het moment nadat u:
a. een bestelling heeft geplaatst op de website van BBP door het volledig invullen van het bestelformulier op de website van BBP
b. na controle van het bestelformulier op de juistheid van de daarin vermelde gegevens op de knop "Bestellen" heeft geklikt op de website van BBP
en nadat BBP uw bestelling heeft geaccepteerd.

3.3 Nadat BBP uw bestelling heeft geaccepteerd ontvangt u zo spoedig mogelijk  bericht. Dit bericht bevat de volgende informatie:
- een omschrijving van het Product dat door u gekocht is;
- de prijs van het product;
- de verzend- en administratiekosten;
- eventuele andere kosten;
- uw naam en aflever adres;
- het ordernummer van de overeenkomst;
- de wijze van verzenden;
- de wijze van betalen.
3.4 De administratie van BBP geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan BBP verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door BBP verrichte leveringen.
3.5 BBP is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BBP dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro´s, exclusief BTW en exclusief afhandeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na de datum op de orderbevestiging/factuur.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door BBP bent u een bedrag van € 25,- aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van BBP.
4.4 Indien BBP haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van BBP om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BBP gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BBP

5. Levertijd

5.1 De leveringstermijn van het Product bedraagt maximaal zeven (7) werkdagen, of zoveel dagen als is bepaald in de overeenkomst tussen u en BBP. Deze termijn gaat in op het moment dat BBP uw bestelling heeft ontvangen.
5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook door BBP overschreden wordt, dan zal BBP u hiervan direct in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met BBP te ontbinden. U dient dit per brief of e-mail aan BBP te melden.
5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke door u op grond van een overschrijding van de levertijd wordt ontbonden, zal BBP, na ontvangst van uw brief of e-mail, binnen tien (10) werkdagen aan u terugbetalen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BBP verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

7. Reclameringen

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
7.2 Indien binnen zeven(7) dagen nadat u het Product heeft ontvangen, het Product een gebrek blijkt te vertonen kunt u BBP per brief of e-mail vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product.
7.3 Indien u BBP vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product, zal BBP er zorg voor dragen dat het Product binnen vijf (5) werkdagen nadat zij het verzoek tot herstel van u heeft ontvangen, hersteld of vervangen is en bij u terug is. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het transport van het Product komen voor rekening van BBP, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het Product danwel dat het gebrek aan het Product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is BBP niet gehouden het gebrek aan het Product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het Product .BBP zal in dat geval het Product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het Product van u ontvangen heeft.

8. Garantie

8.1 Op de door BBP geleverde Producten bestaat geen garantie.

9. Klachten

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door BBP serieus in behandeling worden genomen.
9.2 BBP zal binnen 5 werkdagen de klacht proberen op te lossen. BBP zal u hierover per brief of e-mail informeren.

10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BBP, dan wel tussen BBP en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BBP, is BBP niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door BBP.

11. Persoonsgegevens

11.1 BBP zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling.
11.2 Indien u BBP toestemming heeft gegeven zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe producten bij of aanbiedingen van BBP.
11.3 Uw gegevens worden NIET aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit  geëist wordt door een wettelijke maatregel.

12. Verzending
BBP bezorgd, in Nederland m.u.v. de Waddeneilanden,  de bestelde producten mits voldaan is aan de minimale afname ten bedrage van twee honderd Euro exclusief BTW( €200,00 ). De levering is gratis. De maximale bezorgingtermijn bedraagt zeven (7) werkdagen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen, omstandigheden. Het staat BBP vrij om de bezorgingtermijn te wijzigen indien dat door omstandigheden noodzakelijk is. BBP zal de klant over de gewijzigde bezorging termijn informeren.

13. Diversen

13.1 Indien u aan BBP schriftelijk opgave doet van een adres, is BBP gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan BBP schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2 Wanneer door BBP gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BBP deze Voorwaarden soepel toepast.
13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BBP in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BBP vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.4 BBP is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.